Regionale gesprekskring Regionale gesprekskring
Regionale gesprekskring Bitgum c.a., Berltsum, Menaam, Dronryp e.o. en Ried-Skingen c.a.
Vanaf 14 september gaat de regionale gesprekskring weer van start. Dit seizoen bespreken we weer een aantal onderwerpen die te maken hebben met geloven en kerk-zijn. 

De eerste bijeenkomst is op donderdag 14 september, om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole. Wilt u graag met ons meedoen? U mag zich opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp, alistork67@gmail.com of 0518462009/0622620317.

Data: de donderdagen 14 september 2023, 12 oktober 2023, 9 november 2023, 14 december 2023, 11 januari 2024, 8 februari 2024, 14 maart 2024 om 14.00 u. 
Plaats: De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole.
Begeleiding: Ali Stork, kerkelijk werker Prot. Gem. Dronryp e.o.
 
Oecumenische vieringen Oecumenische vieringen
Drie keer per jaar een bijzonder moment in onze dorpen. Voor even hebben de kerken geen muren. We vieren Rooms Katholiek en Protestants met elkaar de oecumene. Niet alles kan, maar juist daardoor ontstaat het gesprek waarbij we elkaar beter leren kennen. Elke viering sluiten we af met een kopje koffie en gelegenheid tot ontmoeting.

Wanneer het zo uitkomt vieren we ook in een tent of een openluchttheater. Wellicht ook weer volgend jaar zomer te Dronrijp? Dit is wat het OOMD doet en graag wil blijven doen. Bijzondere vieringen voor allen mogelijk maken.Dit overlegorgaan van Christenen uit Menaam en Dronryp en hun voorgangers bestaat uit:

parochieleden van de RK kerk Dronryp, gemeenteleden van de PKN Dronryp en onze gemeenteleden PKN Menaam. Zij organiseren 3x per jaar een speciale viering. Tijdens die vieringen is er 1x een Agapeviering, zoals bij de eerste Christenen na de dood van Jezus ter nagedachtenis aan Hem maar ook de zuster en broederliefde te benadrukken. Matses en druiven worden dan gedeeld.

Wij als OOMD ervaren het als een groot voorrecht dat wij als Christenen samen mogen geloven, samen mogen beleven, samen mogen werken aan Gods woord. 

Als u hieraan mee wilt werken, kunt u zich opgeven. Ook kunt u informatie krijgen via (mail: aaltje88@gmail.com) Tel.0518-451651 Aaltje Dijkstra
 
Stap voor Stap Stap voor Stap
Na de succesvolle wandelingen, van de afgelopen jaren, in de serie Stap voor Stap met onze buurgemeenten Bitgum/Bitgummole/Marsum/Ingelum, Menaam, Berltsum en Ried-Skingen, gaan we dit seizoen verder wandelen. We gaan weer wandelen in en rondom verschillende dorpen. De wandelingen zullen plaatsvinden op een zondagmiddag in de maanden oktober en maart.

We beginnen de wandeling met een kort middaggebed en al wandelend willen we met elkaar van gedachten wisselen over een bepaald thema. Na de wandeling van ongeveer 5 kilometer is er tijd en ruimte om met elkaar koffie of thee te drinken en ervaringen uit te wisselen over het samen kerk zijn.

Data: de najaarswandeling is op zondag 8 oktober 2023 om 14.00 u. en de voorjaarswandeling op zondag 17 maart 2024 (plaats volgt nog). Begeleiding: Ali Stork en ds. Jeroen van Olffen.