Advertentie verpachting Advertentie verpachting
ADVERTENTIE
Verpachting bij inschrijving door loting

Het college van diakenen van de protestantse gemeente te Menaam biedt met ingang van 1 november 2019 aan de leden van de protestantse gemeente te Menaam met een hoofdberoep in de agrarische sector (één persoon per bedrijf) bij inschrijving voor een periode van 6 jaar in pacht aan (op basis van artikel 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek):

een perceel landbouwgrond, kadastraal bekend gemeente Beetgum, sectie E, nummer 108, groot 1.62.60 ha. De aanvangsprijs bedraagt € 750,-- per ha per jaar, totaal € 1.219,50,-- per jaar, exclusief waterschaps- en ruilverkavelingslasten.

De gunning wordt voorbehouden aan het college van diakenen.

Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen, Postbus 675, 3800 AR te Amersfoort, telefoon 033-4671010, via e-mailadres info@kkgkka.nl.

De inschrijfformulieren dienen op dinsdag 29 oktober 2019 tussen 20.15 en 20.30 uur te worden ingeleverd in de kerk, adres Skilpaed 2, 9036 MH Menaam. De inschrijver wordt geacht hierbij aanwezig te zijn. Men mag zich ook laten vertegenwoordigen maar bij niet verschijnen wordt er geen rekening meer gehouden met de betreffende inschrijver.

Loting vindt aansluitend plaats.
 
terug