ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens Protestantse Gemeente Menaldum behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse gemeente Menaam te Menaldum
Telefoonnummer (facultatief): Zie bij "Contact"
RSIN/Fiscaal nummer: 824127377
KvK nummer 76460967
Website adres: http://www.protestantsegemeentemenaldum.nl
E-mail: kerkrentmeestersmenaam@outlook.com
Adres: Skilpaed 2
Postcode: 9036 MH
Plaats: Menaam
Postadres: Skilpaed 2
Postcode: 9036 MH
Plaats: Menaam
 
De Protestantse gemeente te Menaldum  is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
  
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Menaldum.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Op de pagina "Kerk" vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.


Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

NB de rekening van 2020 is nog niet definitief. In september wordt deze definitief
 
Baten en Lasten kerkelijke gemeente
  begroting Rekening  rekening
  2022 2021 2020  

Opbrengsten en baten
 
Opbrengsten onroerende zaken 74.827 61.069 56.031
Opbrengensten uit rente, dividenden en beleggingen 8.900 26.290 38.188
Opbrengsten uit levend geld 69.300 75.680 69.097
Door te zenden collecten en giften 250 - 249
Subsidies en overige bijdragen van derden 11.193 14.484 11.193
Totaal baten 164.470 177.522 174.758

Uitgaven en lasten
 
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 37.400 40.223 68.428
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 9.500 10.783 18.902
Afschrijvingen 3.000 3.000 -
Pastoraat 97.300 91.561 93.050
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 3.400 5.952 4.061
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 8.210 7.432 8.173
Salarissen 30.950 30.260 29.872
Kosten beheer, administratie en archief 11.530 12.194 13.159
Rentelasten/bankkosten 600 688 601
Afdrachten door te zenden collecten en giften 250 - 249
Totaal lasten 202.140 202.093 236.496
       
Operationeel resultaat -37.670 -24.571 -61.738
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten 30.000 131.884 -220.027
Incidentele lasten -30.000 -86.277 -32.701
Incidentele baten en lasten 0 45.607 -252.728
       
Resultaat verslag jaar -37.670 21.036 -314.466
       
Mutaties bestemmingsreserve/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves 41.500 86.892 32.701
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - 3710 -
Toevoegingen bestemmingsreserves -27.450 -129.693 255.027
Toevoegingen bestemmingsfondsen - -6.720  
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen 14.050 -45.811 287.728
       
Resultaat naar algemene reserve -23.620 -24.774 -26.738
       

Begraafplaats
De Protestantse gemeente te Menaldum heeft de begraafplaats van Menaam onder haar beheer. 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
 
terug